BACHAN

Saving & Credit Co-Operative Ltd.

Laxman Mohan Dhoj Joshi               Chief Advisor

Laxman Shakya                                   Advisor

Sangita Ghimire                                  Advisor

Arhan Sthapit                                      Advisor

Manohar Krishna Shrestha             Advisor

Lachhu Prasad Bohara                     Advisor

Hari Om Timalsina                            Legal Advisor